INFO >> potřebuji získat stavební povolení

Soupis kroků a potřebných dokumentů pro získání stavebního povolení k výstavbě rodinného domu


Pomůžeme nebo vyřídíme stavební povolení a ušetříme Vám tak mnoho času a starostí s administrativou !!!

>>   více informací


1. Předběžný souhlas

Stanovisko stavebního úřadu (stavební odbor místního úřadu) k možnosti výstavby vybraného rodinného domu na konkrétním pozemku.
K tomu slouží: STUDIE – NÁVRH STAVBY.

2. Podklady pro projektování

Soupis požadovaných podkladů nutných pro zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení:

2.1. Územní rozhodnutí

 • Pro danou lokalitu – pokud je vydáno (vydává stavební úřad)

2.2. Obecně technické podmínky

 • Dotčeného území (uliční čára, požadovaný sklon střechy apod.) - vydává stavební úřad

2.3. Inženýrskogeologický průzkum dotčeného území

2.4. Hydrogeologický průzkum dotčeného území

2.5. Radonový průzkum dotčeného území

2.6. Situace dotčeného území

 • půdorysné rozměry pozemku a přilehlých komunikací (polohopis) včetně zaměření a specifikace vzrostlé zeleně
 • výškové poměry pozemku a přilehlých komunikací (výškopis)
 • orientace ke světovým stranám

2.7. Místa a podmínky napojení inženýrských sítí

Poloha a hloubka vedení, dimenze, podmínky napojení [vydávájí jednotliví správci sítí; jejich seznam a kontakty získáte na stavebním úřadě]

 • vodovod (příp. umístění a parametry studny)
 • kanalizace (příp. podmínky likvidace splaškových vod – např. ČOV)
 • elektřina (umístění elektroměru - kiosek)
 • plyn (umístění plynoměru - kiosek)
 • telefon
 • likvidace dešťových vod (je-li v lokalitě řešena)
 • požární vodovod (vzdálenost hydrantu nebo požární nádrže)

 3. Dokumentace pro stavební povolení

3.1. Projekt stavby

Je autorizovaná projektová dokumentace rodinného domu určená pro stavební řízení.

3.2. Obsah projektu stavby             

>>   více informací

 • Průvodní zpráva – popis dispozičního členění, základní údaje stavby, popis technického zařízení, zpráva požární ochrany, doklady.
 • Stavební část – technické řešení stavby, popis použitých výrobků, výkresy základů, přízemí, patra, střechy, řezu(ů), pohledů.
 • Vytápění – výpočet potřeby tepla, TUV, otopná tělesa, zdroj tepla, rozvodné potrubí, schéma vytápění, specifikace materiálů.
 • Zdravotechnika (vodovod + kanalizace, plynovod) – spotřeba vody, plynu, splaškových vod, dešťové vody, rozvodné potrubí, zařizovací předměty, specifikace materiálů.
 • Elektroinstalace – výpočet požadovaného příkonu, přívodní vedení, vnější vlivy, domovní rozvodnice, provedení elektroinstalace, ochrana před nebezpečným dotykem, hromosvod, elektroměrový rozvaděč, domovní rozvaděč, specifikace materiálu.

Projektová dokumentace je zpracována minimálně ve čtyřech vyhotoveních (t.j. v dostatečném počtu pro účely stavebního řízení).

4. Stavební řízení

4.1. Doklad o vlastnictví [získáte na příslušném katastrálním úřadě]

 • snímek pozemkové mapy
 • výpis z evidence nemovitostí
 • informace o sousedících pozemcích

4.2. Vyjádření dotčených institucí a účastníků stavebního řízení

Správci sítí, hygiena, sbor požární ochrany, majitelé sousedících pozemků....

4.3. Zapracování požadavků a stanovisek do projektové dokumentace

Po dohodě provede zhotovitel projektové dokumentace.

4.4. Podání žádosti o stavební povolení

V případě výstavby rodinného domu je stavební řízení většinou sloučeno s územním řízením.

4.5. Vydání stavebního povolení

Stavební povolení s případnými připomínkami a požadavky vydá stavební úřad a předá je k vyjádření všem účastníkům řízení.

4.6. Nabytí pravní moci stavebního povolení

>> souhrnný soupis zajištění služeb


>> nabídka rodinných domů


 

Tisknout


Kontaktujte nás:

AW DOMY s.r.o.
Bratří Štefanů 979/79
500 03 Hradec Králové

AW DOMY s.r.o.
Tiskařská 257/10
108 00 Praha 10 Malešice

Telefon:
+420 777 053 478
+420 608 333 174

E-mail: